Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ( 29/8/2014)
Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ( 29/8/2014)
---------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ    
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
              ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
                                                                                         Ιωάννινα 28-08-2014
    
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Συνάδελφοι  του προηγούμενου και του Νέου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών,
Κυρίες και Κύριοι
       Η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών είναι δημιούργημα του νόμου 3892/2010 του Γνωστού ως Καλλικράτη, που αφορά την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης.
Για πρώτη φορά η νομοθεσία προέβλεψε και στις  πρωτεύουσες των Δήμων την ύπαρξη Τοπικών Συμβουλίων.
Το Συμβούλιο της  Δημοτικής Κοινότητας είναι 15μεές και συγκροτείται  από τον Πρόεδρο της και τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας.
Με μια φράση αποστολή του Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών είναι να λειτουργεί ως η οργανωμένη φωνή έκφρασης της τοπικής κοινωνίας της Πόλης των Ιωαννίνων.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας από τη συγκρότησή του μέχρι σήμερα είχε τα παρακάτω  μέλη:
 1. Αιβατίδης Βασίλειος
 2. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
 3. Αυδίκος Μιχαήλ
 4. Γκούνης Βασίλειος
 5. Δερδεμέζη Τατιάνα ( Παραιτήθηκε το 2013)
6.      Ζάχος   Γεώργιος
 1. Ζώτος Σωτήρης
 2. Λαμπρίδου Λαμπρινή
 3. Λυκοτραφίτης Ιωάννης
 4. Μέμος Αθανάσιος
 5. Νέσσερης Ευάγγελος
 6. Παππά Σταματία
 7. Σιάσης Σταύρος
 8. Τσάντας Γεώργιος
 9. Τσιγκίστρας Ιωάννης
 10. Τσουκανέλης Λεωνίδας
 11. Χρηστίδη Αλίκη (Παραιτήθηκε το 2013)

Πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου (2011- 2012) ήταν ο κ. Αθανάσιος Μέμος με Αντιπρόεδρο τον κ. Ιωάννη Λυκοτραφίτη.
Από  το 2013- μετά την αλλαγή της Νομοθεσίας που προβλέπει ότι πρόεδρος γίνεται ο πλειοψηφών Σύμβουλος της Πλειοψηφούσας Παράταξης του Δήμου ανάλαβα και άσκησα τα καθήκοντα του Προέδρου.
              Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία τα όργανα της Δημοτικής Κοινότητας ( Πρόεδρος και Συμβούλιο)   έχουν γνωμοδοτικό ρόλο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πόλη των Ιωαννίνων και αποφασίζουν για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
αποφασίζουν για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής,
προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
Η Δημοτική Κοινότητα Εισηγείται μετά από ερώτημα ή αυτοβούλως για οποιοδήποτε θέμα κρίνει ότι πρέπει να επιληφθούν τα αποφασιστικά όργανα του Δήμου ( Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Αντιδήμαρχοι, Υπηρεσίες του Δήμου κ.α. ).
Η Νομοθεσία δίνει επίσης στο Δήμαρχο τη δυνατότητα μεταβίβασης επιπλέον αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.
 Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται από την πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στα αρμόδια κάθε φορά όργανα και υπηρεσίες για αντιμετώπισή τους.
Ως νέος θεσμός και νέο όργανο του Δήμου κατά την πρώτη θητεία μας  έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά οργανωτικών, διαδικαστικών και νομικών ζητημάτων.

Για τη στέγασή του Συμβουλίου έπρεπε να βρεθεί ο χώρος στέγασης των Γραφείων και χώρος Συνεδριάσεων,  να επιπλωθεί και οργανωθεί ο χώρος και όλα τα σχετικά.
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Φίλιππα Φίλιο για την απόφασή του να στεγαστεί η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της πόλης και τη βοήθεια του στην οργάνωση των γραφείων.
Η οργάνωση των Γραφείων της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών έγινε στο Αρχοντικό Πυρσινέλλα με την επίβλεψη του κ. Θανάση Μέμου που ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών.
Διατέθηκε από τον Δήμο υπάλληλος για τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου (προετοιμασία των αποφάσεων του Συμβουλίου, εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία, τήρηση του αρχείου εγγράφων και των φακέλων που αφορούν την έγκριση προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων ΥΕ, τις χορηγούμενες άδειες μουσικής,  των οποίων την έγκριση δίνεται από τη Δημοτική Κοινότητα κ.α.
Στο Σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι ο φόρτος των εργασιών και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου μόνο πλημμελώς μπορούν να καλυφθούν από ένα υπάλληλο.
Μόνο με την προσωπική εργασία  του Προέδρου και Συμβούλων όπως του  κ. Ευάγγελου Νέσσερη που σχεδόν καθημερινά προσέφερε υπηρεσίες στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας που στηρίζαμε την εργασία του υπαλλήλου κ. Γιώργου Γκουρογιάννη που τώρα υπηρετεί στο Γραφείο μπορέσαμε να ανταποκριθούμε επαρκώς πιστεύω στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις της λειτουργίας του Συμβουλίου. Το θέμα αυτό νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τη νέα δημοτική αρχή. Νομίζω ότι με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες σε προσωπικό πρέπει να βρεθεί η καλύτερος τρόπος στήριξης της λειτουργίας τόσο της δικής μας Δ.Κ. όσο και των άλλων Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων.

Στη Δ.Κ.Ι Δημιουργήσουμε μια οργανωτική δομή που μπορεί να ανταποκριθεί στις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις της λειτουργίας του Συμβουλίου.
Για παράδειγμα συντάξαμε κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου, Συγκροτήσαμε επιτροπές σε διάφορες δραστηριότητες, δημιουργήσαμε από αρχής αρχεία, με θεματικούς φακέλους που καλύπτουν όλα τα θέματα που αφορούν την Δημ. Κοινότητα την καταγραφή των αιτημάτων των Δημοτών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν κ.α.
Με τη βοήθεια και των βοηθητικών υπαλλήλων που με πεντάμηνες συμβάσεις απασχολήθηκαν στη Δημοτική Κοινότητα μηχανογραφήσαμε το αρχείο προεγκρίσεων και αδειών μουσικής που χορηγήσαμε. Είναι σημαντικό η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη σπουδαιότητα που έχει η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων, τις άδειες μουσικής, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που καταργήθηκε  κ.α
Η Δημ. Κοινότητα Ιωαννιτών συμμετείχε δια του Προέδρου της στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στις διάφορες επιτροπές του Δήμου με μέλη της, όταν υπήρχαν για συζήτηση θέματα που αφορούσαν την πόλη των Ιωαννίνων.
Στο Σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι πρέπει να βελτιωθούν τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των Αντιδημάρχων, ιδιαιτέρα αυτού που έχει ως χωρική αρμοδιότητα την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και των άλλων Οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις τόσο με τον Πρόεδρο όσο και το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών.
Δυστυχώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που το Συμβούλιο μας ενημερώνονταν με καθυστέρηση ή δεν ενημερώνονταν καθόλου για σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν την Πόλη.
Πέραν των ζητημάτων καθημερινότητας το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προσπάθησε για την ψήφιση κανόνων και Κανονιστικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τη ζωή και την αισθητική της και την αποφυγή κοινωνικών συγκρούσεων μεταξύ των Δημοτών.
Για το λόγο αυτό
- Υποβάλαμε στα όργανα του Δήμου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο «Κανονισμός χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων» με συντάκτη το μέλος του Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Νέσσερη.
- Συντάξαμε  και υποβάλαμε στα όργανα του Δήμου για έγκριση, «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων», αναγκαίο εργαλείο για τον νέο Δήμο.
- Συντάξαμε και υποβάλαμε στα όργανα του Δήμου για έγκριση, «Κανονισμός Δημόσιας Διαφήμισης και Διακίνησης Ιδεών» που είναι υπό έγκριση στο Δήμο.
- Κάναμε Πρόταση για τη λειτουργία της Περιοχής του Κάστρου των Ιωαννίνων.
- Κάναμε προτάσεις για τις χρήσεις γης σε περιοχές της πόλης μας.
Εκτίμησή μας είναι οι κανονιστικές αποφάσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη λειτουργία της πόλης και πρέπει να προχωρήσει η ψήφισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και η εφαρμογή τους.
Στα μέλη του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο, κατά την διάρκεια του έτους προσέφυγαν δεκάδες δημότες, για διάφορα θέματα όπως αποκατάσταση βλαβών φωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπαραθέσεις μεταξύ γειτόνων, κατάσταση υποδομών, αισθητική της πολύς, καθαριότητα, φωτισμός,  διευθέτηση δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ, και για άλλα θέματα.
Πραγματοποιήσαμε ενημερώσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δημοτών για διάφορα θέματα, όπως καθαριότητας και αποψιλώσεις αυλών και αγροκτημάτων, συγκέντρωσης απορριμμάτων, δώσαμε απαντήσεις σε αιτήματα μετά από προσωπικές επισκέψεις και καταβάλαμε προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των δημοτών.
Στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Ιωαννιτών δείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα καθαριότητας, αποχέτευσης, ύδρευσης και φωτισμού, προσπαθώντας να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς  η έντονη έλλειψη προσωπικού αλλά και πόρων στο Δήμο είχε σαν αποτέλεσμα πολλά από τα αιτήματα αυτά να εκκρεμούν ακόμη.
Για την καταγραφή των προβλημάτων στις γειτονιές της πόλης οργανώσαμε  συναντήσεις σε συνεργασία με του Πολιτιστικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας (Καλούτσιανη, Λούτσα, Σεισμόπληκτα κ.α. ).
 Διαπιστώσαμε ότι οι συναντήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές.
Πιστεύω ότι  πρέπει να συνεχιστούν και από το νέο Συμβούλιο και να εμπλουτιστούν στο πλαίσιο και της δέσμευσης της Νέας Δημοτικής Αρχής να δώσει, στο βαθμό  των δυνατοτήτων της,  τη μέγιστη δυνατή βαρύτητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινότητας.
Για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υποδομές της πόλης μας ετοιμάσαμε  και καταθέσαμε στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πρόγραμμα έργων για ένταξή τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Γνωρίζουμε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι με προγραμματισμό και με εξάντληση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν θα   μπορέσουν να προχωρήσουν θέματα όπως Ασφαστοτρώσεις, πεζοδρόμια κ.α.
Το 2013 λάβαμε  πάγια προκαταβολή, 3.000 ευρώ   από την οποία δαπανήθηκε το ποσό των 1200 ευρώ περίπου για επιδιορθώσεις παιδικών χαρών και άλλες παρεμβάσεις. Δυστυχώς το Νομικό Πλαίσιο για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αίτημά μας ήταν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει και θα διευρύνει τις παρεμβάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Σε ένα Δήμο με την έκταση του Δικού μας είναι σημαντικό τα Τοπικά Συμβούλια να αποκτήσουν κάποια μορφή αυτοτέλειας στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας.
Από όλα αυτά που συνοπτικά σας παρουσίασα εκτιμούμε ότι στη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννιτών έγινε ένα σημαντικό έργο, πολλές φορές  άγνωστο στο πλατύ κοινό της πόλης.
Στην πορεία μας δεν ήμασταν αλάθητοι. Υπήρξαν και λάθη και παραλήψεις και από μας και όργανα που είχαν σχετική αρμοδιότητα στην προώθηση των αιτημάτων μας. Όμως ότι κάναμε αποσκοπούσε πάντα στο να κάνουμε τα Γιάννενα Καλύτερα.
Είμαστε βέβαιοι ότι με τις βάσεις που θέσαμε και τις προσπάθειες που καταβάλαμε συμβάλαμε στο να γίνει η πόλη μας καλύτερη.
Ο νέος Πρόεδρος και το νέο Συμβούλιο που από τη Δευτέρα θα αναλάβει τα θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών σε περισσότερο στέρεες βάσεις μπορεί να προχωρήσει τα θέματα της πόλης μας ακόμη περισσότερο.  
Τόσο εγώ όσο και οι Σύμβουλοι του απερχόμενου Συμβουλίου θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια.
Ήδη το προηγούμενο διάστημα τόσο εγώ όσο και ο κ. Νέσσερης κατατοπίσαμε και ενημερώσαμε  το νέο πρόεδρο κ. Αλέξη Γοργόλη ώστε άμεσα να μπορεί να αναλάβει στα καθήκοντά του.
Ήδη ετοιμάστηκαν φάκελοι με χρήσιμο υλικό για τον κάθε νέο Σύμβουλο ώστε  να είστε έτοιμοι στην άσκηση των καθηκόντων σας.
Στο Σημείο αυτό θέλω να τονίζω το γεγονός ότι στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννιτών κατορθώσαμε να έχουμε μια φωνή ανεξάρτητα από τις Δημοτικές Παρατάξεις που προερχόμασταν.
Για τους συμβούλους της Δ.Κ. Ιωαννιτών προείχαν τα συμφέροντα της πόλης και των Δημοτών της.
Εύχομαι το πνεύμα συνεργασίας που καθιερώσαμε να συνεχιστεί και στη δική σας θητεία για το καλό της Πόλης μας.
Αγαπητέ Πρόεδρε Αλέξη και Αγαπητοί Σύμβουλοι της Δ.Κ. Ιωαννιτών
σας καλωσορίζω και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.

Γεώργιος Ζάχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: